Világít-e a fej, ha leszokik a dohányzásról, fül-orr-gégész szakorvos, főigazgató


Tagadhatatlan, hogy a sok gond és megpróbáltatás közepette semmi sem hajt olyan erővel Istenhez, mint a testi fájdalmak. És minél jobban meg vagyunk verve valami bajjal, annál bensőbben fordulunk a hithez. Azért az Isten szolgáinak hivatása ősidők óta szorosan összefügg az orvoslással.

A vad néptörzsek között régen és ma is a pap egyszersmind az orvos is. A régi görögöknél Aeskulap temploma híres lett az ott végzett kúrákról. Krisztus, a legnagyobb főpap, szintén betegeket gyógyított.

A járvány bedöntötte a terveidet? Így vészelheted át a krízist

A régi keresztény egyház követte Jézus példáját és bizonyos szerzeteknek ma is az ápolás s a gyógyítás a feladatuk. A régi papok a mi modern orvosainkhoz képest valószínűleg tudatlanok és ügyetlenek voltak, de ha leszokik a dohányzásról telve volt hittel és szeretettel s így csodákat tudtak művelni. Semmiről sem beszél annyit a biblia, mint a szeretet gyógyító erejéről. A szeretet enyhítő, gyógyító hatalma már az anyai szeretetben is megnyilvánul. A gyermek, ha megüti magát, ösztönszerűleg odasiet anyjához és a szerető kéz simogatása, az anya csókja enyhíti a fájdalmat, meggyógyítja a sebet.

De mi az ösztönös anyai szeretethez képest a teljesen önzetlen isteni szeretet - a tökéletes isteni szeretet! Minél nagyobb valakiben ez az önzetlen, segítenivágyó, nagy, forró emberszeretet, annál inkább szolgájává tudja tenni fizikuma delejének erejét, hogy azzal magán és másokon segítsen, gyógyítson és enyhítsen. Minden emberben kisebb-nagyobb mértékben megvannak ezek a titokzatos segítő és gyógyító erők, csak ki kell ezeket fejleszteni.

A legalkalmasabb fejlesztőmód az önlegyőzés s az önzetlenség gyakorlása, továbbá bizonyos mágikus módszerek. Önzetlen, világít-e a fej szeretettől és csupa bensőséges tűztől áradó emberek már a legrégibb időkben is gyógyítottak kézrátevéssel. A gyógyítani- segíteni-tudást különös isteni kegyelemnek, isteni adománynak tekintették. Az Ó-testamentumban sokat olvashatunk erre vonatkozóan.

Mózesnek megparancsolta Isten, hogy Józsuának adja át ezt az erőt. Illés próféta halott gyermeket támasztott fel, úgy, hogy föléje borult és Istent hívta segítségül; ugyanezen a módon hívta életre Illés próféta a kétségbeesett sunamita anya holt fiát.

Az Úr Jézus így szól az Új-testamentumban: "Az én nevemben ördögöt fognak űzni, kilenc nyelven fognak beszélni, mérges kígyókkal fognak játszani, a tűz nem fog rajtuk, és ha valami halálos mérget isznak, az nem árt nékik és ha kezeiket valakire ráhelyezik, az a beteg meggyógyul". Szent Patrik, az ír szent, kézrátevéssel gyógyított. Szent Bernhard, Konstanzban, valami különös kegyelem által, - midőn az isteni tűz, a segíteni vágyó nagy szeretet lobogó lángra gyújtotta egész valóját, hogy ekként forrásává lett a mindenható erőknek - Krisztus nevében egy nap alatt tizenegy vakot és tizenhat bénát, tíz süketet és három némát gyógyított meg.

Halála után még a tányérok is, melyekből evett, a kulcsok, melyeket használt, úgy telítve voltak magnetikus erőkkel, hogy kisebb csodák történtek általuk. Szent Margit, Szent Katalin és a Daniámus nevű mártír szintén gyógyítottak; többek között Justinián császárt is így szabadították meg gyógyíthatatlan betegségétől.

Szent Otilia ha leszokik a dohányzásról szeretettel megölelt egy mindenki által került leprást és az meggyógyult.

világít-e a fej, ha leszokik a dohányzásról

Jellemzőek azok az esetek, mikor valamelyik szentéletű, csupa-szeretet pap által feladott utolsó kenet gyógyulást hoz a betegre. Erre vonatkozólag Konstantin császár esete a legmeglepőbb. Pyrrhos, Epirus királya, a kólikát és vesebajt csodálatos eredménnyel gyógyította, úgy, hogy az elébehozott betegeket a földre fektette, kezeivel és meztelen lábaival simogatta. Vespásián császár időnként egyszerű kézrátevéssel vakokat és bénákat tudott gyógyítani.

Hadrián császár a vízibetegeket gyógyította úgy, hogy ujjait a püffedt részekre helyezte.

Smoke Out - értékelések - Szájon át fújható spray a szivar

Olaf norvég király kézrátevéssel gyógyította meg Egilt. Az áhítatos Edward angol király a "megismerő", ahogy őt nevezni szokták és Fülöp, Franciaország királya is kézrátevéssel gyógyítottak. Az orosz Szent János, aki néhány évtized előtt halt meg Szibériában, szintén csodás gyógyításokat vitt véghez egyszerű imával és kézrátevéssel.

  • Volt, aki leszokott, az új kollégák közül pedig napi szinten senki nem dohányzik — mondja dr.
  • A dohányzás okozta fájdalom a napfonatban
  • Gyógynövények ital leszokni a dohányzásról
  • ALEXY E.: PRÁNÁJÁMA - CSODÁK ÉS MISZTIKUMOK
  • Chandler bűnösnek érzi magát, amiért elmondta Rachelnek, hogy érez iránta Ross.

Ez a csodálatos orosz szent misemondás közben, midőn az ostyát felmutatta, centiméterre emelkedett fel a földről. Az utolsó évtizedek kimagasló misztikus alakja volt az orosz Rasputin, aki egyszerű parasztcsaládból hírneves csodatettei által az orosz cári trón közelébe került. A gyógyíthatatlannak tartott cárevicset egyetlen kézrátevésével az orvosi világ bámulatára meggyógyította és ezzel a "csodatettével" olyan befolyást szerzett magának, hogy őt emlegették Oroszország teljhatalmú uralkodójának.

Benső meglátásával Rasputin előre megőrizte és megjósolta a cári uralom összeomlását s e romokon egy új világ keletkezését. Nemrégiben, Salzburgban, egy öreg pékmester, Paul Blechinger, szintén sok csodakúrát vitt véghez. És bizonyosan sokan emlékeznek Pethesre, a budapesti Operaház ifjú zenészére, aki egy ideggyógyász felügyelete alatt kézrátevéssel gyógyított.

A néhány év előtt feltűnt Laveczky László és Wunderlichné valószínűleg szintén gyógyerő-centrumok voltak. Ugyancsak néhány év óta szerepel egy újabb csoda a lapok hasábjain: egy Neumann Teréz nevű, konnersreuthi stigmatizált fiatal leány, aki olyan mélyen vallásos, hogy miként sienai Szent Katalin testén, őrajta is minden pénteken Krisztus öt sebe mutatkozik.

S az áldozatként felfogott szenvedésnek hatalma olyan erőt kölcsönöz Neumann Teréznek, hogy időnként fellépő bénaságát, vakságát, úgyszintén mások kisebb bajait imával meg tudja gyógyítani. Plinius úgymond: "Vannak emberek, akiknek egész teste gyógyító kisugárzást áraszt, vannak, akik, mint Mersi és Világít-e a fej még a mérges kígyómarást is meg tudják gyógyítani egyszerű kézrátevéssel.

Agrippa de Netfesheim azt mondja: "Van egy tudomány, mely annyira megvilágítja a szellemet, hogy egy lépéssel a sötétségből a megismerés világosságára jut s ez a félöntudat, vagy a mesterséges álom előidézésével megy végbe, miként az valamikor Aeskulap templomában történt". A mai életben is vannak ilyen misztikus hatalommal rendelkező földi nagyságok, akik a nagy élet kerekét hajtják, akiknek csodálatos eredményeit csakis megszállottsággal vagy ha leszokik a dohányzásról erőkkel magyarázhatjuk meg.

Szuggesztióval vagy telepatikus úton legerősebben álomban lehet hatni. Ha azt akarjuk, hogy valamely kívánságunk teljesüljön, főleg elalvás előtt kell arra gondolnunk. Ha valakire telepatikus úton akarjuk átvinni gondolatainkat, vagy valakinek gyógyulást, javulást szuggerálunk, ezt olyan időben kell tennünk, amikor az illető elalvóban van. Mint Thomson Jay Hudson mondja: "Nehéz megérteni, hogy a tér csak egy formája az objektív gondolatnak és hogy egyáltalán nem gátolja a benyomások ha leszokik a dohányzásról átvitelét".

Ha az ember mindezt tudja, csodálat tölti el, hogy milyen erő rejlik a gondolatban és érzésben és ha leszokik a dohányzásról, hogy csak féken kell tartania és helyesen kell alkalmaznia gondolatait, érzéseit s akkor nem lesz többé a titokzatos erők által ide-odadobált vak sajkás, hanem erős, céltudatos gondolatokkal és erős, céltudatos, nemes érzésekkel felfegyverkezve fog kilépni az élet világít-e a fej, s így olyan erőkkel fog rendelkezni, melyek megvédik őt bajtól, betegségtől, s amelyek kellemessé teszik számára az életet.

Belátja, hogy az ember nagyszerűen fel van szerelve, s így minden rossz e földön elveszti számára tövisét. A siker és boldogulás alapja a sikeres aktív gondolatkoncentráció. Mint Brandler Pracht mondja: "Gondolatvilágunk hasonló a tengerhez; ha érzelmeink viharosak, akkor gondolatvilágunk olyanforma, mint a hullámhegyek. De ha érzésvilágunk csöndes, akkor gondolataink könnyedén hullámoznak ide-oda, miként a nyári szellőtől érintett hullámfodrok.

De a negatív, vagyis a passzív állapot hullámzásmentes, tükörsima gondolat- és érzésvilágot követel. Úgy a nagy hullámoknak, mint a kis haboknak el kell múlniok, s a tengernek meg kell merevednie, le kell simulnia, mintha olajat öntöttek volna rá.

Passzív állapotban agyunknak egy fehér, íratlan laphoz kell hasonlítania. Mindent el kell felednünk, még azt is, hogy vagyunk.

Amennyiben ekként a földi embert teljesen elnyomjuk és minden külső behatástól elzárjuk, ha leszokik a dohányzásról érzéketlenné tesszük a külső, anyagi világ iránt és lassan megnyitjuk lelkét a szellemi síkok finomabb rezgései iránt, melyek különben kevésbé hozzáférhetőek számunkra. Semmit sem hallani, semmit sem látni, semmit sem érezni: ez az igazi passzív állapot.

És ha így kikapcsolódtunk az anyagból, a magas, teremtő gondolatok áradata valósággal megrohan bennünket; gondolatok, eszmék s érzések, melyeknek hordozására rendes öntudat-állapotunkban nem is vagyunk képesek. Új, nem is sejtett tervek és meglátások ébrednek bennünk.

Dr. Németh Tamás

A passzív állapot mindenkire nézve értékes. A szellemi munkás éppúgy, mint az iparos hasznot húzhat ha leszokik a dohányzásról. De az erkölcsileg magasan álló ember is megtalálja ezúton az előrehaladását. A passzivitás a szellemnek megadja a lehetőséget, hogy testének funkcióit erősen befolyásolhassa; azonkívül ez az ha leszokik a dohányzásról szükséges a különböző okkult tehetségek kifejlesztésére is.

Mivelhogy a szellemi síkon hasonló csak hasonlóhoz vonzódik, csak a diszharmóniára hajlamos ember lehet a gonosz hatásoktól megszállva. A negatív, vagyis passzív állapot kiváló csillapítószer mindenféle lelki emócióval szemben. Passzív állapotban könnyen megbékül, megvigasztalódik az ember és reménnyel telik el a lelke.

Aki rosszkedvű, elkeseredett, nyúljon e gyógyszerhez, s a megvigasztalódás okvetlenül bekövetkezik. Addig kell gyakorolni ezt az állapotot, míg körülbelül tíz perc után az abszolút nyugalom helyzetébe jutunk. Füleinket dugaszoljuk el, szemeinket kössük be és feküdjünk le, úgyhogy minden izmunkat elernyesszük. Később gyakoroljuk a passzivitást világít-e a fej szemekkel: feszítsünk egy darab papirost rajztáblára és szögezzük rá a tekintetünket merően.

világít-e a fej, ha leszokik a dohányzásról

Majd gyakoroljuk magunkat az utcán s az üzletekben. Az utcán, hogy ne váljunk feltűnés vagy nevetség tárgyává, egy pontot kell kiszemelnünk, például egy kirakatot, mely tekintetünknek nyugvópontul szolgál. Ha például valamely tudományos kérdést akarunk megvilágítani, koncentráljuk gondolatainkat először arra a témára, amelybe be akarunk hatolni, s csak azután helyezzük magunkat passzivitásba. Ha mélyen és erősen lélegzünk, szervezetünk nagymennyiségű oxigént szív fel, melyre testünk háztartásának szüksége van.

Dr. Németh Tamás

Az oxigénnal együtt finom éterrészecskéket is szívunk magunkba, melyek áthatják testünket s ott átváltozáson mennek keresztül és amellett tulajdonságaikkal a finomabb anyagú ódikus testünkre, vagyis asztráltestünkre is hatnak.

Az asztráltest a mély lélegzés által olyan erőt kap, hogy könnyen ellen tud állni a fizikai test hatalmának. Meg kell gondolnunk, hogy nekünk nemcsak ételre, de kellő levegőtáplálékra is szükségünk van. Hogy helyesen táplálkozhassunk levegővel, előbb a következő gyakorlatokat kell végeznünk: karjainkat egyenesen hol jobb, hol balfelé kitárjuk, azután karizmainkat megfeszítve, széles ívet írunk le karjainkkal, amit azzal végzünk, hogy kezeinket fejünk fölött összekulcsoljuk.

Majd magasra emeljük vállunkat, fejünket kissé hátrafektetjük, mellünket kidüllesztjük és szájunkat becsukjuk. Ebben a helyzetben az orrunkon keresztül mélyen lélegzünk és a levegőt lassan a szájunkon át kibocsájtjuk.

Ezt a lélegzési gyakorlatot egymásután nyolcszor-tízszer megismételjük. Ha a teli lélegzéshez hozzászoktunk, ha leszokik a dohányzásról a lélegzetet hosszabb ideig, legalább tíz másodpercig vissza kell tartanunk és szintén tíz másodpercig kell kilélegeznünk. Azután vagy tíz-tizennégy napig úgy kell a lélegzési gyakorlatokat végeznünk, hogy lassan a gyomrunkba hajtjuk a levegőt, majd pedig a hasüregbe és vissza, amennyiben, ha a gyomrunkba akarjuk nyomni a levegőt, akkor a mellkasunkat összehúzzuk s a gyomrunkat kifeszítjük; ha pedig a hasüregbe akarjuk nyomni a levegőt, akkor viszont a gyomrot húzzuk össze s a hasüreget tágítjuk ki.

E módszer által a solaris plexus, a szimpatikus idegrendszer centruma hasznos masszázsban részesül, minek következtében az ember pszichikai tulajdonságait kedvezően befolyásolja. A solaris plexus, vagy másnéven napszövedék, a keleti jóga szerint szoros összeköttetésben áll az asztráltesttel.

Egy idő múlva a következő gyakorlatot is megkísérelhetjük: az ember ha leszokik a dohányzásról belélegzésnél egészen hátrahajtja a fejét és csak a kilélegzésnél hozza normális helyzetbe.

Később fekve végezzük a lélegzési gyakorlatokat. Mialatt a lélegzetet visszatartjuk, feszítsük meg valamennyi izmunkat, de ne hirtelen, hanem lassanként. Az izommegfeszítést a kéz izmainál kezdjük, majd a többi izmokra kerül a sor, csak a fej- és nyakizmokat hagyjuk normális állapotban.

Egyetlen orvos sem dohányzik már a klinikán

Az egyiptomi és perzsa főpapok a lélegzés tudományát szintén felvették a templomi misztériumok közé. Hogy életünket teljessé és sikeressé tehessük, a második nagy segédeszközt kell megszereznünk, azt, hogy ha leszokik a dohányzásról kifejezésteljes és magnetikus legyen.

A magnetikus tekintet még a látszólag holt tárgyakat is mozgásba hozza s így ez a gyógymagnetizmus terén is nagy szerepet játszik. Hogy ezt elérjük, tekintsünk a tükörben egyenesen a szemünkbe, de úgy, hogy közben az arcunkat teljesen láthassuk.

És pedig arcunk minden vonalát tökéletesen kell látnunk. Kitartó gyakorlattal elérhetjük, hogy tekintetünknek olyan ereje lesz, hogy ha egy pontra nézünk is, egész környezetünket olyan teljesen fogjuk látni, mintha annak minden pontját egyenesen, külön-külön szemügyre vettük volna, így sajátítjuk el a centrál tekintetet. Szemünk erősítésére vegyünk naponta szemfürdőket; eleinte langyos, majd pedig hideg vízzel, azután mártsuk arcunkat mindennap egy tál hideg vízbe és igyekezzünk a szemünket nyitva tartani, mígnem a víz fenekén elhelyezett tárgyat megláthatjuk.

Kiváló szemerősítő az euphrasia officinalis-tea főzete. Ezzel mossuk meg szemeinket naponta kétszer-háromszor. Nagyon ajánlatos, ha éjszakára szemünkre ebbe a teába mártott vászondarabbal borogatásokat rakunk. Ezáltal szemünk üde, tiszta és csillogó lesz és látásunk megerősödik. Emellett persze nap-nap után fixíroznunk kell tükörképünket, hogy a centráltekintetet mindjobban elsajátítsuk és igyekezzünk szemünkbe, tekintetünkbe hovatovább mind több és több koncentrált érzést és gondolkozást összpontosítani.

Meg kell tanulnunk, hogy szemünk tetszésünk szerint fejezze ki a különböző érzelmeket és pontosan azt az érzelmet, amelyet éppen szuggerálni akarunk. Tegyük fel, hogy valami nagy ellenségünk, rosszakarónk áll előttünk és ha leszokik a dohányzásról tekintetünkkel meg akarjuk az illetőt magunknak nyerni.

Ha jól gyakoroltuk tekintetünket, jól összpontosítottuk gondolatainkat, akkor ez sikerül is. A sikernek harmadik nagy faktora a vágy, a kívánság erejének helyes kihasználása. Ifjúság ural engem s a lelkem vidám és harmonikus. Előbb azonban a testnek gyakran krízist kell kiállania; izzadság lepi el, ideggyöngeség fogja el, szédülés és lázas szimptomák jelentkeznek, - szóval egy tisztító betegségen kell ha leszokik a dohányzásról.

Az élvvágy meggátol a harmónia fejlődésében és elhomályosítja az emberszeretetet; láncként csavarodik lábaink körül, úgyhogy végül csak a tisztátlan légkörben érezzük jól magunkat. Sokan azt állítják, hogy a dohányzás fokozza munkaképességüket, hogy ha dohányoznak frissebbeknek, energikusabbaknak érzik magukat, a fantáziájuk s egyáltalán, szellemi képességeik élénkebben nyilvánulnak meg.

Ez látszólag így is van.

világít-e a fej, ha leszokik a dohányzásról

Ugyanis a nikotin felrázza az idegeket s az elbágyadt intellektuális képességeket. De majdnem minden dohányos ember kisebb-nagyobb mértékben ideggyöngeségben, gyomorbajban és emésztési zavarokban szenved, ám egyik sem akarja belátni, hogy ennek az ő szenvedélye az oka, amelyről nem akar lemondani.

A nikotinmérgezés kezdő stádiuma rendszerint abban nyilvánul meg, hogy az emlékezőtehetség meggyöngül, az ember gondolatmenete lassúvá válik és előáll világít-e a fej lassú mérgezés. A legmeggyőzőbben látható a nikotin mérgező hatása a dohánygyári munkásokon és munkásnőkön.

Konstituciójuk szerint mindenkinek más és más szervét támadja meg a betegség; a leggyakoribb az ideges ingerlékenység vagy teljes érzéki tespedtség, a légcsőhurut s a szemgyulladás.

Ennek a méregnek, vagyis a nikotinnak állandó használata bizonyos idegnek részleges bénulását okozza s ez a bénulás azután meggátolja az asztrális erők kifejlődését. Akinek nincs hozzá ereje, hogy hirtelen lemondjon a dohányzásról, tegye meg azt fokozatosan, minden hónapban egy szivarral, vagy hetenként egy cigarettával szívjon kevesebbet s így lassan majd egészen leszokik szenvedélyéről.

világít-e a fej, ha leszokik a dohányzásról

A túl gyakori nemi kielégülés okkult szempontból is elítélendő, mert ezáltal túl sok ód vonódik el a testtől. Minden nemi izgalom növeli az ód kisugárzást. A szexuális egyesülésnél a két fél ódkisugárzása összevegyül s azonkívül bizonyos pszichikai és fizikai állapotok, hangulatok átplántálódnak egymásra. Ez a processzus hozza magával a házastársaknál, hogy lassan úgy lelkileg, mint testileg kiegészítik, kiegyenlítik egymást.

Egyetlen orvos sem dohányzik már a klinikán - glassdesign.hu

Az egyik házastárs átveszi a másiknak hajlamait, tulajdonságait, lelki és testi állapotát. Ez annyira mehet, hogy évek múltán külsőleg is hasonlítanak egymáshoz. Minél nagyobb a szerelem, minél nagyobb a szenvedély, mely egymás iránt bennük él, annál nagyobb az ódkisugárzás, s így nagyobb szexuális izgalomnál már egyetlen egyesülésnél is előfordulhat, hogy embertársától valaki rossz, ha leszokik a dohányzásról jó hajlamokat vesz át, s egy idő múlva olyan hajlamok lesznek felette úrrá és olyan cselekvésekre érzi magát kényszerítve, amelyek eddigi érzéseivel és gondolataival nincsenek összhangban.

A testi indulatok felburjánzása a szellem, a lélek gyöngeségére vall. Nem a test gyönge, hanem a lélek erőtlen, hogy nem tud szakítani a vérberögzött éhséggel és vágyakkal. Dühös, haragos, kicsapongó emberek és a durva élvhajhászok legtöbbje diszharmonikus természet és többnyire sokhúsevők.

Minél magasabbra akar emelkedni az ember benső erőinek kifejlesztésében, annál kevesebb állati táplálékot szabad fogyasztania. Leszokni az asztmás rohamokról húsevő nehezen tud a teste fölött uralkodni.

Az ember vizsgálja meg önmagát, nem árt nekünk, ha szégyelljük magunkat saját benső, felső énünk előtt. Ez előtt a benső-felső én előtt, mint a szigorú, igazságos kritikus szeme előtt, lehull, ami a belső embert burkolja és olyannak látja az ember magát, amilyen a kultúra s a felületes csiszolódás híján, a belenevelt társadalmi formák nélkül, "Milyen jólnevelt ember!

Hány ember bensejében ott trónol az önzés és körülötte annak esküdt barátai: az érzékiség, a hazugság, a türelmetlenség s a düh.